Одредби и услови

Одредби и услови за онлајн –продажба на стоки и услуги преку платформата

www.kupinarati.mk

1.Општи одредби

Овие услови и правила се наменети за продажба на стоки и услуги за физички и правни лица
преку веб-страната www.kupinarati.mk . Предмет на овие Општи одредби е утврдување
на условите за онлајн нарачка , плаќање и купување на производи преку веб сајтот
www.kupinarati.mk . Посетител на страницата е секое лице кое по пат на средствата за
електронска комуникација пристапува на веб страната www.kupinarati.mk, нарачува и купува
производи и услуги .

2.Дефиниции

Следните термини и услови кои се користат во овoј документ ги имаат следните значења:
Услови и Одредби :

 • www.Kupinarati.mk – Интернет страница ( сајт) достапна на секој пребарувач со
  испишување на www.kupinarati.mk , кој се користи од страна на добавувачите за да
  продаваат стоки и услуги на рати за физички и правни лица , кои во понатамошниот
  текст се именовани како Купувачи ,
 • Корисник – Корисници на www.kupinarati.mk се добавувачи и купувачи односно ,
  Добавувачите се правни лица кои што сакаат да продадат стоки или услуги , додека пак
  Купувачи се физички или правни лица кои што сакаат да купат стоки или услуги онлајн
  од тие добавувачи , кои ќе ги плаќаат на рати .
 • Посредник – Правното лице ДОО Вебиарт Битола , го изработи и го одржува сајтот
  www.kupinarati.mk, како и посредува на едно место да можат да се рекламираат и продаваат
  добавувачите, односно купувачите да можат онлајн да набават стоки и услуги кои ќе
  можат да ги платат на рати
 • Финансиско друштво – ДОО ФД СН ФИнансии ги финансира купувачите по пат на
  кредит за да го извршат купувањето ,
 • ФД “Иуте Кредит Македонија” ДООЕЛ ги финансира купувачите по пат на
  кредит за да го извршат купувањето ,
 • Стоки – се подразбираат предмети , софтвер , технологија , услуги и се останато што
  може одреден добавувач да го понуди на пазарот

3.Нарачки и исполнување

 • За купување на стоки и услуги од добавувачот преку веб – сајтот www.kupinarati.mk,
  купувачот потребно е да одбере од стоките и услугите кои се во моментот се нудат на страната од добавувачите , при што потребно е да направи нарачка. Купувачот не може да го одбие приемот на стоката доколку истата е испорачана согласно со условите на нарачката
 • Нарачките се прават преку веб сајтот www.kupinarati.mk , преку посебна дефинирана
  форма
 • Предуслов за правење нарачки е купувачот да биде регистриран корисник на www.kupinarati.mk
 • Откако купувачот ќе го одбере производот што сака да го купи , притиснува на копчето
  нарачај, каде што треба да направи регистрација на сајтот www.kupinarati.mk за нарачката да биде комплетна.
 • Секоја нарачка која што е неточна или непотпочно пополнета нема да биде обработена.
 • Доколку нарачка е комплетна , пристигнува електронска апликација за кредит и
  информации за купувачот во врска со нарачката на емаил во финансиското друштво,
  кредитниот референт ја разгледува кредитната историја на купувачот и носи одлука дали да му се одобри кредотот за купување . По донесувањето на одлуката кредитниот
  референт го информира купувачот дека му е одобрено барањето и потпишува онлајн договор .
 • Откако договорот ќе биде потпишан од страна на купувачот , кредитниот референт му ги
  исплаќа парите на сметка на добавувачот , и му испраќа емаил со комплетните информации од купувачот и нарачката.
 • Без разлика дали нарачката е одобрена или одбиена , купувачот добива известување по
  емаил и смс на телефон
 • Добавувачот со примање на известувањето преку емаил со информациите во врска со
  нарачката потребно е да го достави производот или да му дозволи да го подигнат во неговите
  простории , согласно договореното со посредникот.

4 . Цена

 • Продажните цени кои се презентирани на сајтот www.kupinarati.mk или во
  информативниот материјал , се цени кои што ги определуваат добавувачите
 • Конечната цена за купување на производите зависи од тоа дали доставата на производот е вклучена во цената или не ,
 • Добавувачот го задржува правото да ја промени продажната цена на сајтот , како и да
  прави акции , попусти и други активности со кои ќе се подобри продажбата на неговите
  производи
 • Цената која ќе биде прикажана во емаилот на нарачката е конечна цена со пресметана
  достава
 • Доколку количината на производи која е на располагање е на распродажба и
  промоција , правило кај добавувачот е налозите за нарачка за тој тип на производ да
  се реализираат по редослед по кој се примени истите додека траат залихите
 • Добавувачот го задржува правото да додава нови производи , да повлекува производи
  од продажба , спроведе, откаже или промени промоции на сајтот www.kupinarati.mk

 

5.Испорака и прием на пратките
 • Исполнувањето на нарачката зависи од расположливоста на стоката во складиштето на
  добавувачот .Во случај на недостапност на поединечна стока опфатена во нарачката
  примачот ќе биде известен за тоа ,
 • Испораката на производите ќе се извршува на адресата која купувачот ја определил во
  нарачката и на начин кој го одбрал при самото правење на нарачката . Времето на
  испорака ќе изнесува од 24 часа до 4 работни дена од моментот на одобрувањето на
  кредитот и испраќање на нарачката до добавувачот .
 • Во време на примање на нарачката не се сметаат неработните денови. Секоја нарачка
  која е направена по 19 часот или во неработен ден , време на нарачката се смета наредниот работен ден .
 • Испораката е до влезот на зградата или куќата , на адресата наведена во нарачката, и
  испораката на производите ќе биде извршена на целата територија на Република
  Северна Македонија
 • Пред испораката на производот купувачот ќе биде телефонски контактиран од страна
  на добавувачот за времето и денот на испораката
 • Веднаш откако ќе се изврши испораката , производите треба да бидат внимателно
  прегледани од страна на купувачот и третото лице ( доставувачот ) , При евентуални
  оштетувања , удари или други штети установени при испораката, потребно е штетата да
  се пријави на следниот емаил [email protected]
 • При предавање на производите купувачот ја потпишува испратницата и другите
  пропратни документи
 • Во случај кога клиентот не е достапен за исполнување на порачката во договорениот
  термин и на наведената адреса , добавувачот се ослободува од обврската да ги
  испорача повторно производите , при што купувачот ќе мора сам да ги подигне во
  продавниците или магацините на добавувачите
 • Периодот на испорака може да се промени или продолжи во случај на виша сила , при
  што се подразбираат сите непредвидени и неспречливи случувања , вклучувајќи ги
  природните катастрофи , штрајкови , законски промени , владини и административни
  одлуки , под услов да можат значително да влијаат на процесот на испорака и
  производство на стоката. За виша сила се смета за постоечка доколку наброените
  случувања се случуваат на добавувачите , и ги спречуваат благовремено извршување
  на обврските
 • Добавувачот ја обезбедува испораката на производите , со сопствен превоз или пак со
  испраќање преку карго достава или брза пошта до крајните купувачи во зависност од
  тоа како е договорено со посредникот
 • Посредникот не превзема одговорност доколку производите не бидат испорачани, ако
  пред тоа било уредно информиран добавувачот за нарачката ,
 • Замената на производите , како и враќање на прозиводот ќе зависи од поединечните
  договори со добавувачите согласно нивните политики
5.2 Враќање на производот
 • Потрошувачот има право да врати купен производ во период од 7 дена од датум на испорака. За остварување на правото на замена односно враќање на производ важи следниот услов:
  • Производот кој се враќа да е во иста физичка состојба во која е испорачан, неотпакуван и неупотребуван, со сите етикети и ознаки кои ги имал при приемот.
  • Средствата ќе ви бидат вратени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот.
  • Според Законот за заштита на потрошувачите, купувачот има право да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата или бројот.
  • Потрошувачот правото може да го оствари во рок од 7 дена од денот кога производот е купен. По истекот на 7 дена од денот на достава,потрошувачот го губи правото на замена.
  • Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и Фактура-испратница кои на потрошувачот му била издадена заедно со производот.
  • Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема соодветен производ според желбите на потрошувачот,клиентот има право по свој избор да бара да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ.
6. Плаќање
 • Физичкото или правното лице за да биде во функција на купувач на сајтот
  www.kupinarati.mk мора да му биде одобрен наменски кредит од финансиското
  друштво за износот колку што е нарачката
 • Средствата за плаќање на нарачката од сајтот www.kupinarati.mk Финансиското
  друштво директно му ги префрла на трансакциска сметка на добавувачот ,
 • Префрлањето на средствата ќе биде максимум до 24 часа од одобрувањето на
  кредитот на купувачот

 

7.Гаранција

 • Гаранцијата за одредени производи и услуги кои што се предмет на купопродажба на
  добавувачот и купувачот , ја издава добавувачот
8.Политика на приватност
 • Посредникот има право да собира и користи податоци за купувачите . Информациите
  со кои купувачот може да се идентификува опфаќаат имиња , локација , адреса на електронска пошта , како и други лични податоци за купувачот кои ги внел со цел за одобрување на кредитот за набавка на призводите и услугите од сајтот
 • Во образецот за регистрација кој го пополнува Купувачот , посредникот јасно укажува
  на задолжителна или доброволна природа за доставување на податоци и последиците
  од одбивањето истите да бидат доставени . Согласувајќи се со условите за користење и
  оваа политика , купувачот се согласува дека корсничките информации може да се
  обработуваат согласно предвиденото во нив.
 • Давањето на личните податоци кои се означени како задолжителни за доставување во
  соодветните електронски обрасци за регистрација на www.kupinarati.mk веб сајтот се
  неопходни за регистрација на Купувачот .
 • Јавно достапни содржини , се содржините во врска со карактеристиките на
  производите и услугите кои се продаваат на веб сајтот со кого се споделуваат информациите
 • Политика за лица под 18 години – www.kupinarati.mk веб сајтот не е наменет за лица
  под 18 години. Посредникот нема за цел да прибира и обработува лични податоци за
  лица под 18 години .
 • Сигурност – Посредникот посветува големо внимание на собирање, чување и
  обработка на личните податоци на купувачите , со добра волја , во насока на добро
  утврдени , јасни цели и во согласност со Законот за заштита на личните податоци во
  Република Северна Македонија и други соодветни закони ,

9.Завршни одредби

  Овие одредби важат од 24.03.2019 година.

 • Посредникот има право да врши измени и дополнувања на одредбите и условите, како
  и воведување на нови верзии на истите ,
 • Секоја измена која го засега добавувачот треба да биде во согласност со истиот
 • Општите услови за работа на посредникот се составен дел од овие одредби и услови
 • Сите спорови кои настануваат во врска со услугите кои ги нуди посредникот преку
  страницата www.kupinarati.mk ги решава соодветно за тоа надлежниот суд според
  законот на седиштето на посредникот
 • За сите прашања кои не се опфатени со овие одредби и услови , меродавни се
  одредбите на важечките закони на Република Северна Македонија
 • На страницата www.kupinarati.mk објавени се сите информации за понудените
  производи и услуги од страна на добавувачите , во склад со податоците од
  производителот